Chcete si půjčit peníze a potřebujete uzavřít smlouvu? Nevíte, jak by taková smlouva měla vypadat? Čtěte dále.

Smlouva o půjčce lze uzavřít i ústně, toto ale může být někdy riskantní, proto je lepší smlouvu uzavřít písemně.

Co by takováto smlouva měla obsahovat?

Podle kterého zákona je tato smlouva zhotovena a kterým zákonem se řídí.

Smlovy o půjčce upravuje ustanovení § 657 a § 658 Občanského zákoníku.

Informace o věřiteli a dlužníkovi.

Jméno, příjmení, rodné číslo, místo bydliště, občanství, popřípadě jiné důležité údaje.

Informace o půjčované částce.

Kolik tato částka činí, kdy a jak byla nebo bude převzata, kdy a jak bude vrácena, popř. s jakým navýšením, jaké jsou sankce za nesplacení včas.

Datum a místo uzavření smlouvy, podpisy věřitele a dlužníka.

 

 

A jak by tedy taková smlouva mohla vypadat?

Smlouva o půjčce

podle ustanovení § 657 a § 658 Občanského zákoníku

Věřitel

Jméno: ………………..………………..

Příjmení: ………………..………………..

Bydliště: ………………..………………..

Občanství: ………………..………………..

 

Dlužník

Jméno: ………………..………………..

Příjmení: ………………..………………..

Bydliště: ………………..………………..

Občanství: ………………..………………..

 

čl. I.

Předmětem této smlouvy je peněžní částka ve výši ……………….. Kč (slovy: ……………….. korun českých), která je poskytována dlužníkovi věřitelem za podmínek uvedených v této smlouvě.

Půjčka této částky bude dlužníkovi poskytnuta dne ……………….. a to ……………….. (v hotovosti / bankovním převodem).

 

čl. II.

Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli částku uvedenou v čl. I. této smlouvy v plné výši, navýšenou o částku ……………….. Kč nejpozději do ……………….., a to ……………….. (v hotovosti / bankovním převodem). Dlužník bude věřiteli splácet částku ……………….. jednorázově / ve splátkách).

 

čl. III.

V případě prodlení dlužníka s vrácením půjčené částky, zaplatí dlužník kromě půjčené finanční částky navíc finanční pokutu ve výši ……………….. % z půjčené finanční částky. Smluvní pokuta je splatná na výzvu věřitele a to ……………….. (v hotovosti / bankovním převodem).

 

čl. IV.

Dlužník a věřitel potvrzují, že jsou plně svéprávní k právnímu jednání, že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy rozumějí a souhlasí s ním. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřeli dobrovolně a vážně.

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

V ……………….. dne ………………..

 

………………..………………..                                             ………………..………………..

věřitel                                                                                        dlužník