By: Tax Credits

Smlouva o půjčce a její vzor je něco, co se hodí kdekomu z nás v různých životních situacích. Zde je vzor půjčky podle § 657 a § 658 Občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami

 

  1. věřitel

Jméno, příjmení:………………. Datum narození:……………….. Bydliště:……………….. Občanství:……………….. Jiné údaje:………………..

 

  1. dlužník

Jméno, příjmení:………………. Datum narození:……………….. Bydliště:……………….. Občanství:……………….. Jiné údaje:………………..

 

             čl. I.

Předmět smlouvy o půjčce

 

Předmětem této smlouvy o půjčce je půjčení peněz ve výši ……………….. Kč (slovy: ……………….. korun českých) dlužníkovi věřitelem za podmínek uvedených v této smlouvě. Půjčka v plné výši byla poskytnuta dlužníkovi před podpisem této smlouvy o půjčce v hotovosti. Dlužník svým podpisem potvrzuje převzetí částky.

 

čl. II.

Vrácení peněz

 

Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli částku uvedenou v čl. I. smlouvy v plné výši, navýšenou o částku ……………Kč nejpozději do …………………, a to ……………….. (v hotovosti / bankovním převodem). Dlužník je oprávněn vrátit půjčenou finanční částku před dobou stanovenou ve smlouvě. Dlužník bude věřiteli splácet částku ……………….. (jednorázově / ve splátkách).

 

čl. III.

Prodlení s vrácením peněz

 

Účastníci této smlouvy se dohodli, že v případě prodlení dlužníka s vrácením půjčené finanční částky, zaplatí dlužník věřiteli kromě půjčené finanční částky ještě smluvní pokutu ve výši ………………..% z půjčené finanční částky dle čl. I. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná na výzvu věřitele.

 

čl. IV.

Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

Dlužník a věřitel potvrzují, že jsou plně svéprávní k právnímu jednání, a že si smlouvu o půjčce řádně přečetli, obsahu smlouvy o půjčce rozumějí a na znak souhlasu ji podepisují. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu o půjčce uzavřeli svobodně a vážně.

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena pouze písemnou formou a po vzájemné dohodě stran.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

 

 

V……………….. dne………………..

 

 

…………………………………..                                                 …………………………………..

věřitel                                                                                             dlužník