banknotes-82948_1280

Dostali jste se do situace, kdy je vaše finanční situace neúnosná? Dohnaly vás dluhy a vy nevíte, jak z nich ven? Jednou z možných cest je vyhlášení osobního bankrotu.

Osobní bankrot

Osobní bankrot je v podstatě proces oddlužení fyzických osob. Jedná se o pětiletou cestu ven z dluhů, které už nemůžete splácet. Osobní bankrot vás má motivovat k aktivnímu umoření vašich dluhů a zároveň vím pomoci s “novým startem”.

O vyhlášení osobního bankrotu lze uvažovat v případě, že:

 • Máte peněžní závazky, které jste nesplnili ani po 30 dnech jejich splatnosti
 • Dostali jste se do platební neschopnosti a není ve vašich silách splnit vaše peněžní závazky
 • Máte dluh u více než dvou věřitelů (pokud jste si půjčili více úvěrů u jedné společnosti nebo máte úvěr krytý zástavou – hypotéky, osobní bankrot se na vás nevztahuje)

Insolvenční zákon

Tento zákon řeší hrozbu úpadku nebo úpadek dlužníka soudním (insolvenčním) řízením tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů dlužníka s osobami dotčenými dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem, a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů.

Insolvenční zákon nám říká, že úpadek se může všech fyzických i právnických osob, podnikatelů i nepodnikatelů, vyjma České republiky (vč. ministerstev), obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny, veřejných vysokých škol, apod.

Průběh procesu oddlužení

 1. Podání návrhu na oddlužení

Celý proces oddlužení je zahájen podáním návrhu dlužníka na oddlužení na příslušném krajském soudu dle místa bydliště.

Návrh na povolení oddlužení musí obsahovat:

 • Vysvětlení okolností úpadku – proč a jak jste se v dané situaci ocitl
 • Označení, kterému soudu je návrh adresován
 • Informace o tom, kdo návrh na povolení oddlužení podává (dlužník) a jeho podpis
 • Označení dlužníka a osob, které jsou oprávněny za něj jednat
 • Seznam věřitelů a dluhů
 • Údaje o očekávaných příjmech v budoucích 5 letech
 • Údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
 1. Rozhodnutí soudu

Soud následně zhodnotí, zdali jste poctivým dlužníkem a zda je reálný plán na vaše oddlužení. Ve většině případů rozhodne v lhůtě 15 dní. Insolvenční zákon povoluje podat odvolání proti rozhodnutí soudu.

 1. Rozhodnutí o úpadku

Pokud dojde k vyhlášení oddlužení – osobního bankrotu, soud svolá schůzi vašich věřitelů, na níž se hlasováním rozhodne, jakým způsobem budete svůj plán oddlužení plnit.

 • Oddlužením zpeněžením majetkové podstaty – V tomto případě budete muset prodat všechen svůj movitý majetek.
 • Oddlužení formou splátkového kalendáře – Pokud se rozhodnou, že jsou pro ně výhodnější pravidelné splátky dluhu, bude pro vás připraven splátkový kalendář. Po dobu následujících pěti let budete věřitelům odevzdávat všechny své příjmy nad rámec životního minima (+ všechny neočekávané příjmy).
 1. Plnění plánu

Na plnění plánu oddlužení dohlédne insolvenční správce, který je určen soudem. Jeho úkolem je sledování plnění oddlužovacího plánu dlužníka. Pokud během pěti let uhradíte (podle plánu) minimálně 30 % ze svých dluhů, soud vám zbytek vašeho dluhu promine.

Při plnění splátkového kalendáře je dlužník povinen vykonávat takovou výdělečnou činnost, aby byl schopen pravidelně splácet své pohledávky. Dále je povinen zpeněžit majetek a také předměty nebo nemovitosti získané darem nebo dědictvím, které dlužník neuvedl ve svém seznamu majetku.

V případě změny bydliště musí dlužník ohlásit i tuto skutečnost. V neposlední řadě musí dlužník jednou za půl roku doložit přehled o svých příjmech a žádný z těchto příjmů nesmí zatajovat.

Co se stane, pokud neplatíte?

Jestliže dlužník neplní své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti, anebo to navrhne dlužník, insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku jiným způsobem.