By: Terry Madeley

Potřebujete vzor smlouvy o půjčce? Tady je:

Smlouva o půjčce

podle § 657 a násl. Obč. zákoníku

kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

1. věřitel:

Jméno, příjmení……………….. rodné číslo…………………..bytem……………………………………….

a

2. dlužník:

Jméno, příjmení……………….. rodné číslo…………………..bytem ……………………………………….

takto:

Věřitel půjčuje dnešního dne ………………… dlužníkovi na jeho žádost finanční částku ve výši

=……………………….,- Kč, slovy: =………………….korunčeských=. Dlužník potvrzuje svým níže

uvedeným podpisem převzetí finanční částky ve výši =…………………………………………………….,-

Kč.

Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli částku uvedenou v čl. I. smlouvy v plné výši navýšenou o částku

……………Kč nejpozději do ………………… 2007, a to v hotovosti na adrese věřitele. Dlužník je

oprávněn vrátit půjčenou finanční částku před dobou stanovenou ve smlouvě.

Účastníci této smlouvy se dohodli, že v případě prodlení dlužníka s vrácením půjčené finanční

částky podle čl.II. této smlouvy, zaplatí dlužník věřiteli kromě půjčené finanční částky dle čl.I. této

smlouvy ještě smluvní pokutu dle § 544 a násl. Obč. zákoníku ve výši …….% z půjčené finanční

částky dle čl.I. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná na výzvu věřitele.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, a shledali, že její

obsah přesně odpovídá jejich pravé vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním

sledovali, a proto ji níže, prostou omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

Rozhodčí doložka

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se účastníci smlouvy zavazují řešit

v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v platném

znění, v rozhodčím řízení rozhodovaným dle zásad spravedlnosti před jediným rozhodcem určeným

Rozhodčí společností, s.r.o., IČ: 27710891 dle jednacího řádu vydaného touto společností a

zveřejněného na internetové adrese www.rozhodcispolecnost.cz. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují,

že měli a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení před podpisem této

smlouvy, jakož i s jeho Poplatkovým řádem a také tak učinili a uvedené dokumenty tak považují za

nedílnou součást této smlouvy.

V ………………., dne …………

Věřitel                  dlužník

 

 

………………………………………